Skipsrederi

Ut fra vår beliggenhet midt i Norge, samt vår tradisjon er varer til skipsfart et naturlig satsingsområde. Vi leverer skipsutstyr til alle typer fartøy, Passasjerbåter, godsbåter, ferger, trålere og supplyskip. Løfteredskaper, fortøyning, ståltau og kjetting er produkter, i tillegg til at vi leverer brann- og redningsmateriell